หน้าแรก>>บทบาทหน้าที่

 1. จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค
 2. ประสานการดำเนินงานตลอดจนติดตาม ประเมินผลแผน และมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับภาค
 3. จัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดับภาค
 4. จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับภาค
 5. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะทางวิชาการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
 6. ติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
 8. พัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและสภาพท้องที่หรือพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
 9. ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะอนุกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมระดับภาค
 10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  วิสัยทัศน์:    องค์กรชั้นนำ  เชี่ยวชาญวิชาการ บริการฉับไว เครือข่ายเข้มแข็ง ชี้นำการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่ชีวิต


  ค่านิยมองค์กร :  รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ